پروژه محوطه سازی و احداث انبار ایستگاه پمپاژ L فاضلاب شهر بوشهر

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

توضیحات و جزییات پروژه

بازدید مدیرعامل و معاونت مهندسی و توسعه و معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از پروژه محوطه سازی و احداث انبار ایستگاه پمپاژ L فاضلاب شهر بوشهر

    اشتراک گذاری